Преглед на наставениот план на Медицинскиот факултет, Стоматолошки оддел, во учебната 1966/67 година

Година Семестри Вкупно
I  година  I сем.   II сем.  
Латински јазик 2+0 0+0 30
Основи на науката за општеството 2+0 2+0 60
Увод во стоматологијата  1+0

 

0+0 150
Биологија 3+2 3+2 120
Физика 4+4 0+0 210
Хемија  4+3 4+3 120
Анатомија 2+2 1+3 60
Предвојничка обука 1+1  1+1 60
   19+12   11+9 765

 

Година Семестри Вкупно
II година III сем. IV сем.  
Анатомија 4+3 0+0 105
Хистологија со ембриологија 2+2 2+2 120
Биохемија  2+2

 

2+2 120
Физиологија 3+2 4+3 180
Претклиничка стоматолошка протетика 2+6 1+3 180
Микробиологија  0+0 2+1 45
Патофизиологија 0+0 2+1 45
Предвојничка обука 1+1  1+1 60
   14+16   14+13 885

 

Година Семестри Вкупно
III година V  сем. VI  сем.  
Микробиологија 2+2 0+0 75
Претклиничка стоматолошка протетика 2+6 1+3 180
Патолошка анатомија  3+2

 

3+2 150
Патолошка физиологија 2+2 0+0 60
Фармакологија 4+2 0+0 90
Интерна медицина  0+0 4+2 90
Рендгенологија 0+0 1+1 30
Невропсихијатрија 0+0  1+1 30
дерматовенерологија  0+0   2+1 45
Дентална патоллогија 0+0 2+4 90
Увод во педијатрија 0+0 1+1 30
Физиологија на бременоста 0+0 1+1 30
Инфективни болести 0+0 1+1 30
  13+14 1+17 915

 

Година Семестри Вкупно
IV година VII сем. VIII сем.  
Интерна медицина 4+2 0+0 90
рендгенологија 1+1 0+0 30
Инфективни болести  2+1

 

0+0 45
невропсихијатрија 1+1 0+0 30
Општа и воена хирургија 2+2 2+2 120
Оториноларингологија 1+1 1+1 60
Хигиена со социјална медицина и организација на здравствена служба 0+0 4+1 75
Офталмологија 0+0  1+1 30
Орална хирургија  2+3   1+3 135
Дентална патологија 1+6 1+6 210
Детска стоматологија 0+0 2+0 30
Клиничка стоматолошка протетика 1+6 1+6 210
  15+23 13+20 1065

 

Година Семестри Вкупно
V година IX сем. X сем.  
Максилофацијална хирургија 2+4 2+4 180
Дентална патологија 1+6 0+6 195
Клиничка стоматолошка протетика  1+6

 

1+6 210
Болести на устата 2+2 2+2 120
Детска и превентивна стоматологија 1+2 1+2 90
Ортопедија на заби и вилици  2+2 1+4 135
Судска медицина 2+1 0+0 45
   11+23   7+24 975