Општи податоци

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

 

 

Декан

Проф. д-р Ќиро Ивановски

 

 

Продекани

Проф. д-р Мира Јанкуловска, настава

Проф. д-р Силвана Георгиева, наука

Проф. д-р Соња Апостолска, меѓународна соработка

 

 

 

 

Секретар

Драгица Митревска Исаиловска

 

Адреса

ул. Мајка Тереза бр. 43
Скопје, Република Северна Македонија

 

Телефон

02/3115-647

 

е-mail

sfs@stomfak.ukim.edu.mk

 

web

www.stomfak.ukim.edu.mk