Календар

Почеток на учебната 2019/20 година 1 октомври 2019 (вторник)
Времетраење на наставата во зимскиот семестар од 1 октомври 2019 (вторник) до 10 јануари 2020 (петок)
1-ва колоквиумска недела во зимскиот семестар 15 ноември 2019 до 25 ноември 2019
2-колоквиумска недела во зимскиот семестар 10 јануари 2020 до 22 јануари 2020
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (прва испитна сесија) од 23 јануари 2020 до 14 февруари 2020
Заверка на зимскиот семестар од 10 јануари 2020 до 22 јануари 2020
Пријавување на испити во првата испитна сесиија 10 јануари 2020  до 22 јануари 2020
Запишување на летен семестар од 4 февруари 2020 до 14 февруари 2020
Времетраење на наставата во летниот семестар од 17 февруари 2020 (понеделник) од 29 мај 2020 (петок)
1-ва колоквиумска недела во летниот семестар од 3 април 2020 до 13 април 2020

 

2-колоквиумска недела во летниот  семестар од 29 мај 2020 до 10 јуни 2020
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (втора испитна сесија) од 11 јуни 2020 до 10 јули  2020
Заверка на летниот семестар од 29 мај 2020 до 10 јуни 2020
Пријавување на испити во втората испитна сесиија од 29 мај 2020 до 10 јуни 2020
Трета испитна сесија 24 август 2020 до 25 септември 2020
Пријавување на испити во третата испитна сесиија од 14 август 2020 до 24 август 2020
Запишување на зимски семестар во учебната 2020/2021 од 15 септември до 30 септември 2020

Неработни денови за учебната 2019/2020 можат да се видат во документот Универзитетски календар на сајтот на Универзитот ,,Св. Кирил и  Методиј“ во Скопје.