Календар на активности

Врз основа на член 24, став 3 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклусстудии (Универзитетски гласник бр 417/2019), ННС на Универзитетот ,,Св.Кирил и  Методиј “- Стоматолошки факултет во Скопје, на27-та редовна седница го донесе следниот календар за настава за учебната 2020/21 година.

Почеток на учебната 2020/21 година 1 октомври 2020 (четврток)
Времетраење на наставата во зимскиот семестар од 5 октомври 2020(понеделник) до 15 јануари 2021 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво зимскиот семестар 20. ноември 2020 до 29. ноември 2020
2-колоквиумска недела во зимскиот семестар 11. јануари 2021 до 17. јануари 2021
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (прва испитна сесија) од 18. јануари 2021 до 6. февруари 2021
Заверка на зимскиот семестар од 11. јануари 2021 до 19. јануари 2021
Пријавување на испити во првата испитна сесиија 11. јануари 2021  до 18. јануари 2021
Запишување на летен семестар од 5. февруари 2020 до 12. февруари 2021
Времетраење на наставата во летниот семестар од 15. февруари 2021 (понеделник) од 28. мај 2021 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво летниот семестар од 2. април 2021 до 11. април 2021

 

2-колоквиумска недела во летниот  семестар од 21. мај 2021 до 30. мај2021
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (втора испитна сесија) од 31.мај  2021 до 27. јуни 2021
Заверка на летниот семестар од 21. мај 2021 до 30. мај2021
Пријавување на испити во втората испитна сесиија од 21. мај 2021 до 30. мај2021
Трета испитна сесија 20. август 2021 до 17 септември 2021
Пријавување на испити во третата испитна сесиија од 13 август 2020 до 20 август 2020
Запишување на зимски семестар во учебната 2020/2021 од 15 септември до 30 септември 2020

Неработни денови за учебната 2020/2021 (можат да се видат во документот Универзитетски календар на сајтот на Универзитот ,,Св.Кирил и  Методиј “)

 Врз основа на член 24, став 3 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус студии (Универзитетски гласник бр 417/2019), ННС на Универзитетот ,,Св.Кирил и  Методиј “- Стоматолошки факултет во Скопје, на 17-та редовна седница одржана на 5.6.2019 година го донесе следниот календар за настава за учебната 2019/20 година.

Почеток на учебната 2019/20 година 1 октомври 2019 (вторник)
Времетраење на наставата во зимскиот семестар од 1 октомври 2019(вторник) до 10 јануари 2020 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво зимскиот семестар 15 ноември 2019 до 25 ноември 2019
2-колоквиумска недела во зимскиот семестар 10 јануари 2020 до 22 јануари 2020
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (прва испитна сесија) од 23 јануари 2020 до 14 февруари 2020
Заверка на зимскиот семестар од 10 јануари 2020 до 22 јануари 2020
Пријавување на испити во првата испитна сесиија 10 јануари 2020  до 22 јануари 2020
Запишување на летен семестар од 4 февруари 2020 до 14 февруари 2020
Времетраење на наставата во летниот семестар од 17 февруари 2020 (понеделник) од 29 мај 2020 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво летниот семестар од 3 април 2020 до 13 април 2020

 

2-колоквиумска недела во летниот  семестар од 29 мај 2020 до 10 јуни 2020
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (втора испитна сесија) од 11 јуни 2020 до 10 јули  2020
Заверка на летниот семестар од 29 мај 2020 до 10 јуни 2020
Пријавување на испити во втората испитна сесиија од 29 мај 2020 до 10 јуни 2020
Трета испитна сесија 24 август 2020 до 25 септември 2020
Пријавување на испити во третата испитна сесиија од 14 август 2020 до 24 август 2020
Запишување на зимски семестар во учебната 2020/2021 од 15 септември до 30 септември 2020

Неработни денови за учебната 2019/2020 (можат да се видат во документот Универзитетски календар на сајтот на Универзитот ,,Св.Кирил и  Методиј “) 

Врз основа на член 24, став 3 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии, ННС на Универзитетот ,,Св.Кирил и  Методиј “- Стоматолошки факултет во Скопје, на 9-та редовна седница го донесе следниот календар за настава за учебната 2018/19 година.

Почеток на учебната 2018/19 година 1 октомври 2018 (понеделник)
Времетраење на наставата во зимскиот семестар од 1 октомври 2018 (понеделник) до 11 јануари 2019 (петок)
1-ва колоквиумска недела во зимскиот семестар 16 ноември 2018 до 26 ноември 2018
2-колоквиумска недела во зимскиот семестар 11 јануари 2019 до 23 јануари 2019
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (прва испитна сесија) од 23 јануари 2019 до 15 февруари 2019
Заверка на зимскиот семестар од 11 јануари 2019 до 23 јануари 2019
Пријавување на испити во првата испитна сесиија 11 јануари 2019  до 23 јануари 2019
Запишување на летен семестар од 5 февруари 2019 до 15 февруари 2019
Времетраење на наставата во летниот семестар од 18 февруари 2019 (понеделник) од 31 мај 2019 (петок)
1-ва колоквиумска недела во летниот семестар

од 5 април 2019 до 15 април 2019

2-колоквиумска недела во летниот  семестар од 31 мај 2019 до 12 јуни 2019
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (втора испитна сесија) од 13 јуни 2019 до 12 јули  2019
Заверка на летниот семестар од 31 мај 2019 до 12 јуни 2019
Пријавување на испити во втората испитна сесиија од 31 мај 2019 до 12 јуни 2019
Трета испитна сесија 26 август 2019 до 27 септември 2019
Пријавување на испити во третата испитна сесиија од 15 август 2019 до 25 август 2019
Запишување на зимски семестар во учебната 2019/2020

од 15 септември до 30 септември 2019

Неработни денови за учебната 2018/2019 (можат да се видат во документот Универзитетски календар на сајтот на Универзитот ,,Св.Кирил и Методиј “)