Интегрирани студии од I и II циклус (6-годишни) Универзитетска листа на слободни изборни предмети

ПОНУДЕНА ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ.

 

Код Изборни предмети Теоретски предавања Вежби Семинари Часови Кредитни поени
1221 Биостатистика 15 15 0 1+1+0 2
1222 Применетеи информатички знаеља во стоматологијата 15 15 0 1+1+0 2
1223 Хигиена 15 15 0 1+1+0 2
2121 Орофацијална генетика 15 0 10 1+0+1 2
2122 Социјална медицина 15 0 10 1+0+1 2
2123 Здравствена екологија 15 0 10 1+0+1 2
3221 Основи на научно истражувачка работа 30 0 0 2+0+0 2
3222 Психијатрија 15 15 0 1+1+0 2
3223 Гинекологија 15 15 0 1+1+0 2
4121 Биомеханика на џвакален систем 15 0 10 1+0+1 2
4122 Стоматолошка фармакологија 15 15 0 1+1+0 2
5121 Фокалоза 10 0 10 1+0+1 2
5122 Болка во стоматологијата 15 0 20 1+0+1 2
5123 Дентална естетика 15 15 0 1+1+0 2
5124 Геронтостоматологија 15 0 10 1+0+1 2