Задолжителни и изборни предмети за стоматолошки сестри-орални хигиенолози

I година

I семестар

Код Задолжителни предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ1101 Медицинска психологија со медицинска етика 30 30 60 8
ОХ1102 Анатомија со дентална морфологија 45 45 90 8
ОХ1103 Орална биохемија и физиологија 60 30 90 8
Вкупно часови и кредити од задолжителни предмети 135 75 30   240 24
Изборен предмет 1 45 3
Изборен предмет 2 45 3
Вкупно часови и кредити од изборни предмети 90 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во I семестар 330 30
Понудени изборни предмети во I семестар            
ОХ1201 Медицинска информатика 15 30 45 3
ОХ1202 Ергономија 30 15 45 3
ОХ1203 Професионализам и тимско работење 15 30 45 3

 

II семестар

Код Задолжителни предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ1104 Орална хистологија и ембриологија 45 45 90 8
ОХ1105 Орална микробиологија и имунологија 45 45 90 8
ОХ1106 Основи на орална хигиена 30 60 90 8
Вкупно часови и кредити од задолжителни предмети 120   150   270 24
Изборен предмет 3 45 3
Изборен предмет од листата на УКИМ – 1 45 3
Вкупно часови и кредити од изборни предмети 90 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во I семестар 360 30
Понудени изборни предмети во II семестар            
ОХ1204 Англиски јазик 30 15 45 3
ОХ1205 Исхрана и орално здравје 15 30 45 3
ОХ1206 Медицинска документација во стоматологијата 15 30 45 3

 

II година

III семестар

Код Задолжителни предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ2101 Клиничка орална хигиена 15 150 165 8
ОХ2102 Стоматолошка фармакологија 30 15 30 75 8
ОХ2103 Превентивна стоматологија 30 15 60 105 8
Вкупно часови и кредити од задолжителни предмети 75 30 90 150 345 24
Изборен предмет 4 45 3
Изборен предмет 5 45 3
Вкупно часови и кредити од изборни предмети 90 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во III семестар 435 30
Понудени изборни предмети во III семестар            
ОХ2201 Контрола на преносливи инфекции во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ2202 Стоматолошки материјали 30 15 45 3
ОХ2203 Забоздравство во заедницата 30 15 45 3

 

IV семестар

Код Задолжителни предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ2104 Интерна медицина со нега на болен 30 15 60 105 8
ОХ2105 Орална патологија и медицина 30 15 60 105 8
ОХ2106 Пародонтологија 30 15 60 105 8
Вкупно часови и кредити од задолжителни предмети 90 45   180 315 24
Изборен предмет 6 45 3
Изборен предмет од листата на УКИМ – 2 45 3
Вкупно часови и кредити од изборни предмети 90 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во IV семестар 405 30
Понудени изборни предмети во IV семестар            
ОХ2204 Пациенти со посебни потреби 30 15 45 3
ОХ2205 Менаџмент во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ2206 Физикална терапија во стоматологијата 30 15 45 3

 

III година

V семестар

Код Задолжителни предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ3101 Стоматолошка протетика 30 15 60 105 8
ОХ3102 Дентална патологија 30 15 60 105 8
ОХ3103 Детска стоматологија 30 15 60 105 8
Вкупно часови и кредити од задолжителни предмети 90 45   180 315 24
Изборен предмет 7 45 3
Изборен предмет 8 45 3
Вкупно часови и кредити од изборни предмети 90 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во V семестар 405 30
Понудени изборни предмети во V семестар            
ОХ3201 Ургентни состојби во стоматологијата 30 15 45 3
ОХ3202 Орални фокални инфекции 30 15 45 3
ОХ3203 Дентална имплантологија 30 15 45 3

 

VI семестар

Код Задолжителни предмети П В С ПР Вкупно часови ЕКТС
ОХ3104 Ортодонција 15 15 45 75 6
ОХ3105 Орална хирургија 30 15 60 105 8
ОХ3106 Максилофацијална хирургија 15 15 45 75 6
ОХ3107 Вовед во научно истражување и дипломска работа 15 45 60 4
Вкупно часови и кредити од задолжителни предмети 75 45   195 315 24
Изборен предмет 9 45 3
Изборен предмет од листата на УКИМ – 3 45 3
Вкупно часови и кредити од изборни предмети 90 6
Вкупно часови и кредити од задолжителни и изборни предмети во VI семестар 405 30
Понудени изборни предмети во VI семестар            
ОХ3204 Геронтостоматологија 30 15 45 3
ОХ3205 Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции 30 15 45 3
ОХ3206 Стоматолошка рентгенологија 30 15 45 3

 

Легенда:

П – предавања

В – вежби

С – семинари

ПР – пракса