Завршна сметка

Согласно со член 3 од Законот за изменување и дополнување на законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Сл. Весник 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17) во продолжение се завршните сметки за 2017, 2018 и 2019 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Стоматолошки факултет – Скопје

2018

2017

2019