Соопштение

ГРУПИ ОРТОДОНЦИЈА

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEM izborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 8 SEM ORTD. 1

SZT leten 2017 2018 4 sem

СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ.

 

ГРУПИ ОРАЛНА ХИРУРГИЈА

IZBOREN 4 sem

SSS 2017 2018 2 SEM izborni

SSS 2017 2018 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 8 SEM OR,HIR.1

SZT 4 SEMESTAR IZBORNI

СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ.

 

ГРУПИ МОБИЛНА ПРОТЕТИКА

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEM izborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 4 SEM PR.PARC

DDM leten 2017 2018 2 SEM AVZ

DDM leten 2017 2018 8 SEM KL.PARC

SZT leten 2017 2018 2semZABOTEH MATER.

SZT leten 2017 2018 4 sem – MORF.NA ZAB.

SZT leten 2017 2018 4 semPARC.

SZT leten 2017 2018 6 semSKELET2

 

ГРУПИ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEM izborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DOKTORI leten 2017 2018 10 SEM

SZT 4 SEMESTAR IZBORNI

СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ.

 

ГРУПИ ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEM izborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2016 2017 6 SEM PREVENTIVNA

DDM leten 2016 2017 10 SEM DETSKO 2

SZT ZA IZBORNI 2 sem 2017 2018

СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ.

 

ГРУПИ БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТОТ

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEM izborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 10 SEM ENDOD 2

DDMI leten 2017 2018 6 SEM PRETKL.ENDOD

DM leten 2017 2018 8 SEM KARIOL 2

SZT 2 SEMESTAR IZBORNI ergonomija

 

ГРУПИ БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТОТ

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEM izborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 8 SEM ORAL.MED.I PATOL2

DDM leten 2017 2018 8 SEM PRETK.PAR.

DDM leten 2017 2018 4 SEM Орал хиг.

DDM leten 2017 2018 10 SEM PAROD.2

SZT IZBORNI 2 sem ORAL.FIZ.

СПИСОК ИЗБОРНИ ДДМ 10 СЕМ.

 

ГРУПИ ФИКСНА ПРОТЕТИКА

IZBOREN 4 sem

SSS 2016 2017 2 SEMizborni

SSS 2016 2017 6 SEM izborni

SSS leten 2017 2018 6 SEM

SSS leten 2017 2018 4 SEM

SSS leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 6 SEM.PRETKL .FIK

DOKTORI leten 2017 2018 10 SEM

SZT leten 2017 2018 2sem MATERIJALI 1

SZT leten 2017 2018 2semKORONKI

SZT leten 2017 2018 4 semBIOMEH NA DZVAKL.

SZT leten 2017 2018 6 semKERAMIKA 2

 

DDM leten 2017 2018 2 SEM

DDM leten 2017 2018 4 SEM – ФАРМА

DDM leten 2017 2018 4 SEM -EPIDEMIOL.

DDM leten 2017 2018 4 SEM

DDM leten 2017 2018 10 SEM -СУДСКА МЕД.

DDM leten 2017 2018 општа хирургија

DDMI leten 2017 2018 4 SEM PATOFIZA DDMleten 2017 2018 4 SEM -NEVROLOGIJA

DDMleten 2017 2018 КОЖНО

DOKTORI leten 2017 2018 КЛ. РТГ

Список на презапишани предмети 2 сем

Список на задолжени предмети кои студeнтите за прв пат ги слусаат во 2,4,сем

 Список на презапишани предмети 4 сем

 

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ССС 2СЕМ

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ССС 4СЕМ

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ССС 6СЕМ

 

СПИСОК НА ЗПИШАНИ ДОКТОРИ ПО Д.М. 2СЕМ

 

Се информираат   студентити – доктори по дентална медицина кои го избрале предметот Физиотерапија во 6 семестар во учебната 2017 /2018 година да се јават кај проф. д-р Ерјета Николиќ во завод за физикална терапија, веднаш до абуланта водно со цел да се договрат за времето и местото за одржување на наставата по наведениот предмет.

 

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ СЗТ 2 СЕМ.

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ СЗТ 4 СЕМ.

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ СЗТ 6 СЕМ.

 

Распоред за втор циклус студии 2018

 

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ДМ 2 СЕМ.

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДMETИ ДМ 6 СЕМ.

СПИСОК ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ДМ 10 СЕМ.

 

Распоред за практична настава ДМ

 

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е

ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

 ПО КОНКУРС ОД 2014 ГОДИНА

Согласно член 25 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со висооко образование(Сл.весник 137/12)специјалистичкиот испит специјализантот го полага најдоцна шест месеци од денот на завршување на стажот на специјализацијата .

Согласно наведеното се известуваат сите специјализанти кои се запишале на специјализација на Стоматолошкиот факултет во Скопје на Конкурсот од 2014 година , (кои ја започнале специјализацијата на 1.10.2014 година), а се уште немаат положено специјалистички испит, дека  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ ИСПИТ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ПОЛОЖАТ НАЈДОЦНА ДО 31. 03. 2018 ГОДИНА.

 

Резултати од испитот по Детска стоматологија 2

 

Распоред теоретска настава за IV семестар СЗТ

Распоред теоретска настава за II семестар СЗТ

 

Распоред теоретска настава за VI семестар ССС-ОХ

Распоред теоретска настава за IV семестар ССС-ОХ

Распоред теоретска настава за II семестар ССС-ОХ

 

 

Kонкурс за летна студентска пракса-стажирање во рамки на програмата еразмус+ (ka 103)

 

Се информираат   студентити – доктори по дентална медицина дека теоретската настава по предметот орална патологија и медицина на 14.02.2018 (среда)  наместо од 12:00 часот  ќе започне од 13 :00 часот во амфитеатар на стоматологија.

 

Резултати од полагање на испит од предметот Клиничка пародонтологија 1

 

Резултати од испитот по Пародонтологија

 

Резултати од писмениот испит по Гнатологија

 

Резултати од полагање на испит од предметот орална биохемија и физиологија

 

Известување за полагање на завршен испит по предметот орална биохемија

 

ОЦЕНКИ  ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ЕНДОДОНЦИЈА 1 ЌЕ СЕ ЗЕМААТ НА:

30.01.2017 год.  во 11 часот

Проф.др.Соња Апостолска

 

За потребите за изведување на претклиничката практична настава за студиската програма за стручни забни техничари, Стоматолошкиот факултет – Скопје има потреба од ангажирање на лице со договор на дело. 
Услови: завршено средно стручно образование (забен техничар), како и завршен Стоматолошки факултет (ДДМ или СЗТ). 
Ве молиме, Вашите кратки биографии да ги испратите на следниот е-маил: sfs@stomfak.ukim.edu.mk

 

Конечна ранг листа втор циклус-Втор циклус – Приватна квота

 

Список за испит по технологија на фиксни протези (мостови)

 

Се информираат   студентити на кои потребно е да им се запише во индекс  оценка по предметот Орална медицина и патологија 1  или пак имаат некакви други обврски во врска со наведениот предмет да се јават кај одговорниот наставник проф. д-р Мирјана Поповска  на 29. 01. 2018 понеделник во амфитеатарот на стоматологија со почеток од 13:00 ч. 

 

Резултати од испит по предметот Претклиничка ендодонција

 

Резултати по предметот Превентивна стоматологија

 

Резултати од колоквиумот по предметот Ергономија

 

Катедрата за физиологија

Практичниот дел од испитот Физиологија 1 за студентите од Стоматолоски факултет ке се одрзи на 24.01.2018 година во 10.00 часот. Сите студенти кои имаат право да полагаат Физиологија 2 исто мозе да пристапат на практичен испит во овој термин. останатите ке полагаат после 26.01.2018 година-терминот ќе биде накнадно објавен.

 

Резултат од испит по предметот Претклиничка фиксна протетика2

 

Резултати од полагање на испитот по предметот Орална биохемија

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за II семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за IV семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за VI семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за VIII семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за X семестар ДМ

 

Се информираат студентите по студиската програма за Доктори по дентална медицина за испитот закажан по предметот Инфектологија за 17.01.2018 година со почеток од 12:00 часот во амфитеатарот на Стоматолошки факултет – Скопје задолжително да се носи пријава и индекс.

 

СООПШТЕНИЕ ЗА С.З.Т.

 

Распоред за полагање на испитот по предметот Орална биохемија

 

Резултати по предметот Биомеханика на џвакалниот систем

 

Се информираат студентите, доктори по Дентална медицина дека испитот  – колоквиумот по предметот Медицинска хемија  наместо на 12.01.2018 година ќе се полага на 17.01.2018 година со почеток од 08:00 часот во амфитеатарот на максилофацијална хирургија.

Испитот по предметот Медицинска биохемија наместо на 17.01.2018 ќе се полага на 26.01.2018 со почеток од 08:00 часот .

 

Се информираат студентите по сите студиски програми: Доктори по дентлана медицина , Стручни забни техничари и Стручни стоматолошки сестри полагањето во зимската испитна сесија во учебната 2017/2018 година да го потврдат со  пријавување , односно запишување на список на катедрата  или одговорниот наставник по предметот.

 

Се информираат студентите, Стручни забни техничари  дека испитот – колоквиумот  по предметот Скелетирана парцијална  1 наместо на 11.01.2018 ќе се полага на 18.01.2018 година од 12:00 часот во сала максило.

 

Се информираат студентите запишани на Стоматолошкиот факултет – Скопје  по сите студиски програми: Доктори по дентална медицина, Стручни забни техничари и Стручни стоматолошки сестри  доколку не успеат електронски да ги пријават  испитите во iknow-системот  во оваа испитна сесија, на полагање да пристапат со индекс, со пополнета пријава и 50 денари таксена марка.

 

Распоред на полагање на испити за предмети кои се слушале во летниот семестар во учебната 2016-2017 година ДМ

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за I семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за III семестар ДМ

Теоретска настава  и колуквиумски недели за V семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за VII семестар ДМ

Теоретска настава и колоквиумски недели за IX семестар ДМ

 

 

Распоред на полагање на предмети кои се слушале во летен семестар во учебната 2016-2017 година СЗТ

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за I семестар СЗТ

Теоретска настава и колоквиумски недели за III семестар СЗТ

Теоретска настава и колоквиумски недели за V семестар СЗТ

 

 

Распоред на полагање на предмети кои се слушале во летен семестар во учебната 2016-2017 година ССС-ОХ

 

Теоретска настава и колоквиумски недели за I семестар ССС-ОХ

Теоретска настава и колоквиумски недели за III семестар ССС-ОХ

Теоретска настава и колоквиумски недели за V семестар ССС-ОХ

 

 

Распоред за полагање на завршен испит по предметот Орална биохемија и физиологија