Tрета летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Во рамките на Tретата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина се одржаа повеќе работилници:

-Примена на инфилтративни терминални анестезии во современата дентална пракса (проф. д-р Марина Кацарска);
-Машинска инструментација во коренските канали – лесно и едноставно (проф. д-р Соња Апостолска);
-Примена на ласер терапијата во пародонтологија и орална медицина (проф. д-р Снежана Пешевска);
-iTop – индивидуален пристап во одржување на орална хигиена (Стоматолошки факултет – Скопје и Интердентал ДООЕЛ);
-Принципи на орално-хируршки сутури (проф. д-р Даниела Велеска – Стевковска);
-Принципи на екстракција со сепарација на повеќекорени заби (атипични екстракции) (доц. д-р Гордана Апостолова).

Примена на инфилтративни терминални анестезии во современата дентална пракса

👉Во рамките на Третата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, проф. д-р Марина Кацарска од Катедрата за орална хирургија, Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, одржа работилница со наслов: ,,Примена на инфилтративни терминални анестезии во современата дентална пракса”.

👉Во теоретскиот дел беа разработени и подоробно објаснети индикациите, контраиндикациите, техниките и начинот на изведување на терминалните анестезии: интракутана, супкутана, интрамукозна и субмукозна анестезија.

👉Во практичниот дел од курсот, на учесниците им беа демонстрирани техниките на терминалните анестезии, по што тие самостојно ги изведоа истите на анимален модел.

Машинска инструментација на коренските канали – лесно и едноставно

👉Во рамките на Третата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, проф. д-р Соња Апостолска, од Катедрата за болести на забите и ендодонтот, Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, одржа работилница со наслов: ,,Машинска инструментација на коренските канали – лесно и едноставно”.

👉Во теоретскиот дел, учесниците беа запознаени со основниот концепт на машинска инструментација, неговата примена во секојдневната клиничка пракса, основите на 3Д инструментацијата, машинските ендодонтски инструменти, нивната едноставна примена, методологија и секвенци на работа, предностите на овие инструменти, секојдневните проблеми и предизвици во ендодонцијата, како и можните решенија на овие проблеми.

👉Во практичниот дел од курсот, секој учесник имаше можност индивидуално, со ендомотор, да ги примени стекнатите вештини, на специјално дизајнирани ендо-блокови и екстрахирани заби.

Примена на ласер терапијата во пародонтологија и орална медицина

👉Во рамките на Третата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, проф. д-р Снежана Пешевска, од Катедрата за болести на устата и пародонтот, Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, одржа работилница со наслов: ,,Примена на ласер терапијата во пародонтологија и орална медицина”.

👉Во теоретскиот дел, учесниците беа запознаени со базичните принципи на примена на ласер терапијата на оралните ткива, клиничките индикации и контраиндикации, изборот на ласерските перформанси при одредени индикации, како и правилата за безбедност при изведба на терапијата.

👉Во практичниот дел од курсот, секој учесник имаше можност да ја совлада вештината на безбедно ракување со ласерската единица на модел, како и изборот на соодветните модалитети и делови за изведба на тераписката процедура и правилното тераписко постапување при одделни индикации од областа на пародонтологијата и оралната медицина.

iTop – индивидуален пристап во одржување на орална хигиена

👉Во рамките на Третата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, Стоматолошки факултет – Скопје, во соработка со партнерот Интердентал ДООЕЛ, одржа работилница со наслов: ,,iTop – индивидуален пристап во одржување на орална хигиена”.

Принципи на орално-хируршки сутури

👉Во рамките на Третата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, проф. д-р Даниела Велеска – Стевковска, од Катедрата за имплантологија, Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, одржа работилница со наслов: ,,Принципи на орално-хируршки сутури”.

👉Во теоретскиот дел, учесниците беа запознаени со хируршкиот сет за сутура, различните видови на атрауматски конци и материјали за сутура, степенот на ресорпција на истите (ресорптивни и нересорптивни сутури), индикациите за поставување на сутурите како и базичните техники на сутурирање (едноставна поединечна сутура, стабилизациона сутура – Х сутура). Учесниците исто така беа запознаени и со некои напредни техники на сутури, како што се продолжените сутури и нивните варијации, но и техниката душек (мадрац) шев: хоризонтален и вертикален.

👉Во практичниот дел од курсот, секој учесник имаше можност да ги подобри своите практични способности и да постави различни видови на сутури на анимални модели, кои најдобро го имитираат реалното хируршко поле.

Принципи на екстракција со сепарација на повеќекорени заби (атипични екстракции)

👉Во рамките на Третата летна школа за студенти по стоматологија и млади доктори по дентална медицина, доц. д-р Гордана Апостолова, од Катедрата за орална хирургија, Стоматолошки факултет – Скопје при Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, одржа работилница со наслов: ,,Принципи на екстракција со сепарација на повеќекорени заби (атипични екстракции)”.

👉Во теоретскиот дел, учесниците беа запознаени со вештините за атипична екстракција на повеќекорени заби во амбулантски услови, со користење на клешти, полуги, насадни инструменти и борери. Исто така, учесниците ги освежија своите познавања од анатомија на заби, инструменти за екстракција, принципи на типична и атипична екстракција, како и локални компликации по екстракција на заби.

👉Во практичниот дел од курсот, секој учесник имаше пред себе модел (екстрахиран заб, соодветно обработен и дезинфициран, фиксиран во калап од оптозил) на кој беше изведена екстракцијата со помош на наведените инструменти. Фрактурираните повеќекорени заби беа сепарирани со помош на микромотор, на кој беа поставени округол и фисурен карбиден борер. Сепарираните корени беа поеиднечнo екстрахирани со помош на клешти или полуги.