2002; 26 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Едиторијал

:. PDF :.

ЈАНКУЛОВСКА М, МИРЧЕВА М, ЦАРЧЕВ М, ПАВЛЕВСКА М, ПЕТАНОВСКИ Х.

Флуоридите во оралниот медиум и кариес активитетот.

:. PDF :.

КОКОЧЕВА-ИВАНОВСКА О.

Етио-патогенетски аспекти на циркуларниот кариес кај млечните заби.

:. PDF :.

ГУГУВЧЕВСКИ Љ, ВАНКОВСКИ В, ПАНЧЕВСКА С, ДАШТЕВСКИ Б.

Протетички третман на принудно прогено загризување: приказ на случај.

:. PDF :.

ПАНЧЕВСКА С, ВЕЛЕСКИ Д.

Ретенциони елементи кај покривни протези.

:. PDF :.

АЈДУКОВИЋ З, АЛЕКСОВ Љ, НЕЈМАН С, САВИЋ В, НИКОЛИЋ Р.

Промени на алвеоларните коски кај пациентите без заби, со утврдена дијагноза остеопороза.

:. PDF :.

КРУНИЋ Н, АЛЕКСОВ Љ, СТАНКОВИЋ С.

Анализа на некои карактеристики на брусените заби, значајно за ретенцијата на вештачките коронки.

:. PDF :.

АПОСТОЛСКА С, МАТОВСКА Љ, ПАНОВСКИ Н.

Зголемен ризик од кариес, при низок и многу низок pH и капацитет на плунка.

:. PDF :.

SIMONOVIĆ D, KOCIĆ B, STANKOVIĆ NEDELJKOVIĆ N, JOVANOVIĆ N, GAŠIĆ J, DAŠIĆ S.

Microbiological Findings of Root Channel Flora in Acute and Chronic Periapical Parodontitis.

:. PDF :.

РАДОЈКОВА-НИКОЛОВСКА В, НАКОВА М.

Примена на различни методи на сондирање во пародонтолошката практика.

:. PDF :.

ГЕОРГИЕВА С, БЕЛАЗЕЛКОСКА З, ПЕРКОВСКА М, РИСТОСКА С, ПОПОВСКИ Љ.

Прилог кон терапијата на хроничниот десквамативен гингивитис: приказ на случај.

:. PDF :.

АТАНАСОВСКА А, ДИМИТРОВСКИ В, КОЛЕВСКИ П, ПОПОВСКА М.

Влијанието на конзервативниот пародонтален третман врз имунолошкиот статус на пациентите со јувенилна пародонтопатија.

:. PDF :.

ПОП-ЈОРДАНОВА Н.

Стресот кај стоматолозите.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Преглед на објавени статии во 2000 и 2001 година

:. PDF :.