1999; 23 (1-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                         Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Јанев Ј., Величковски Б., Јанев Е, Јанев  Р

Хируршко – ортодонтски третман на имактирани максиларни канини.                                                                           

:. PDF :.

Бојаџиев Т., Поповски С., Бојаџиев В.

Ортодонтски пристап при импактирани максиларни канини: етиологија, можности и терапија

:. PDF :.

Стевановиќ М., Каранфиловска А., Филиповска В, Петреска М

Дијагнодент- дијагностицирање на иницијални, скриени кариозни лезии  

:. PDF :.

Мирчева М., Гетова Б

Рана дијагноза на кариес како можност за модерна, превентивно – ориентирана терапија

:. PDF :.

Накова М., Поповска М., Пешевска М., Ангелов Н.,  Миндова С.

Гумите за џвакање и оралното здравје                                                                                                                                     

:. PDF :.

Грчев А., Василевски Б., Поповскиа В.,  Лазаревски С

Нови методи за хируршки третман кај фрактурите на Collum mandibulae                                                                       

:. PDF :.

Мирчев Е.,  Бајевска Ј.,  Капушевска

Митови,  заблуди или контраверзи и реалности во фиксната протетика                                                                  

:. PDF :.

Бајевска Ј., Мирчев Е., Капушевска Б., Јовановски А., Сотировиќ М

Стабилизација на расклатени заби со фикснопротетички конструкции                                                                          

:. PDF :.

Василевски Б

Рано откривање  и најсоодветно хируршко лекување на карциномите во усната шуплина                                      

:. PDF :.

Поповски В

Дијагностички контроверзи при тумори на плунковните жлезди                                                                             

:. PDF :.

Дејаноски К.,  Јанева Н.

Хиперплазија на оралната лигавица : протетички аспекти                                                                                                 

:. PDF :.

Поповски Л.,  Стевановиќ М.,  Ќаранфиловиќ В

Thermafil –  систем за дефинитивна оптурација на коренските канали                                                                           

:. PDF :.