1997; 21 (3-4) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Сотировска-Ивковска А, Бајрактарова Б, Ивковски Љ.

Имунокомпетентни клетки во здрава пулпа: имунохистохемиска студија.

:. PDF :.

Сотировска-Ивковска А, Бајрактарова Б, Георгиев З.

Клиничка евалуација на гласјономер цементот како залевач на фисури.

:. PDF :.

Оџаклиевска С, Поповска Л, Апостолска С.

Дијагноза и третман на трансверзалните фрактури на корените на трајните предни заби.

:. PDF :.

Велевски Д, Ванковски В, Петровски Д, Панчевска С.

Некои аспекти на протетичкото лекување со мобилни протези кај геријатриски пациенти.

:. PDF :.

Младенович Д, Игиќ А, Игиќ С, Станковиќ Д, Алексов Д, Младеновиќ Л.

Процена на антибактерискиот ефект на одделни импрегнациони препрарати во in vivo услови.

:. PDF :.

Јанев Ј, Пеева М, Грнчаровски А, Јанев Е, Ристевски Д.

Клиничка презентација на хидроксилапатитот (Algipore) за реставрација на коските.

:. PDF :.

Пешевска С, Накова М, Грчевска Л, Поповска М, Миндова С, Ангелов Н, Трајковска А.

Хуморален локален имун одговор пред и посттераписки кај пародонталната болест.

:. PDF :.

Ивановски К, Накова М, Дирјанска К, Ангелов Н, Атанасовска А, Ѓурчевски Д, Филипова А.

Психофизичкиот стрес и промените на меките орални ткива кај регрутите во АРМ.

:. PDF :.

Пешевска С, Накова М, Поповска М, Ангелов Н, Трајковски А.

Електрогалванизмот-индикатор за присуство на разнородни полнења во усната празнина.

:. PDF :.

Јанковиќ Љ, Марковиќ А, Живковиќ С, Јанковиќ С.

Стоматологијата и трансплантацијата на органи.

:. PDF :.

Приказ на книга

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.