1997; 21 (1-2) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

                                                                                Issue full text

:. PDF :.

Contents

:. PDF :.

Накова М., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В

Микробиолошки и клинички ефекти на Hidibex- DAP препаратот во развојот на паклот и гингивитите                                                                                                                                                                                             

:. PDF :.

Поповска М., Накова М., Пешевска С., Ангелов Н., Кандикијан П., Бушева М.

Влијанието на бета-андренаргичните блокатори во формирањето на забниот камен

:. PDF :.

Накова М., Поповска М., Пешевска С., Дирјанска К.

Компаративна евалуација на клиничките ефекти на  Proxyt I Purodent пастата во отстранување на меките наслаги.                                                                                                                                                                             

:. PDF :.

Дејаноски К., Ивановски Ќ., Пешевска С., Радојкова В

Волуменски промени на работните модело во зависност од времето на излевањето на отпечатокот                                                                                                                                                                                         

:. PDF :.

Велески Д.

Покривни протези прикрепени со магнетна ретенција                                                                                                         

:. PDF :.

Дејаноски К., Бојаџиевска Л., Богдановски С., Шуков П

Лабараториска и клиничка евалуација на индексот на антагонистите при изборот и поставувањето на забите                                                                                                                                                               

:. PDF :.

Шашиќ М.

Зачестеност на расцепите на орофацијалната регија според полот, видот, локализацијата и степенот на изразеноста                                                                                                               

:. PDF :.

Шашиќ М.

Апикалната ресорпција на корените на фронталните максиларни секачки кај ортодонтски лекуваните адолесценти                                                                                                                                                                 

:. PDF :.

Видовиќ Ж.,  Јаношевиќ М.,  Таниќ Т.

Резултати од испитувањето на односот помеѓу обликот на кранијалната база и аголот на мандибуларниот прогнатизам                                                                                                                                                    

:. PDF :.

Шашиќ М

Промени на големината на одделни делови  на кранофацијалниот систем под дејство на антиепилептици  :. PDF :.

Даштевски Б.

Етика и примена на етичките системи                                                                                                                       

:. PDF :.

Даштевски Б. Дејанов И, Шапкарев Ј.

Пијавицата во етностоматологијата на Македонија.

:. PDF :.

Друштвена хроника

:. PDF :.

Преглед на објавени статии во 1996 година

:. PDF :.