Резултати од испит по предметот Стоматолошка рендгенологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Резултати од писмениот испит РТГ