Распоред за настава за втор циклус студии за стручни забни техничари – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за теоретска настава по предметите од вториот семестар на студиската програма од втор циклус стручни студии за стручни забни техничари.

Предавањата ќе се одвиваат во училница 2 , стар деканат, согласно распоредот.