Проф.д-р Билјана Џипунова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailbdzipunova@stomfak.ukim.edu.mk