ОДБРАНА НА СТРУЧЕН ТРУД ЗА АНТОНИНА ЈАКОВЉЕВ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје