Виш. науч.сор.д-р Анета Мијоска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailamijoska@stomfak.ukim.edu.mk
Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање