Книги на аспракти од 28-ми Меѓународен стоматолошки студентски конгрес и 3-та летна школа – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,

со големо задоволство Ви ги претставуваме книгите на апстракти (abstract books) од:

28-миот Меѓународен стоматолошки студентски конгрес