Известување за специјализанти запишани во 2019 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Специјализацијата на сите специјализанти запишани по огласот од 2019 година, поточно 15.5.2019 година, кои немале прекин на специјализацијата по било кој основ или промена на истата, стажот на специјализацијата ќе им трае заклучно со 4.9.2022 година, поради прекинот на стажот заради COVID пандемијата во траење од 3 месеци и 20 дена.

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Стоматолошки факултет – Скопје
Стручна и административна служба