Известување за прием во студентски домови – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат студентите кои сакаат да аплицираат по Конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година дека барањата за издавање на уверение за положени испити, потврда за редовен студент и пополнет образец ,,ИППИ”, можат да ги поднесат секој работен ден во период од 8 до 13 часот во службата за студентски прашања.

Бараните документи ќе можат да се подигнат од 3.8.2022 до 5.8.2022 година.