Известување за изборните предмети Превентива на орални заболувања и Ергономија за стручни забни техничари (СТАРА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Наставата за изборните предмети Превентива на орални заболувања и Ергономија за стручни забни техничари ( стара програма ) ќе се одржи после првата колоквиумска недела во договор со одговорните наставници кој треба да се воспостави најдоцна до 13.4.2022