Известување за заверка на третиот семестар за студентите од втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Заверката на третиот  семестар и поднесувањето на пријава за изработка на магистески труд  за студентите од   втор циклус студии се продолжува до 30. 09. 2022 година.  

Доколку пријавата не се достави во наведениот рок магистерскиот труд ќе се презапише во зимскиот семестар во учебната 2022/2023.

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА