Известување за електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Електронското пријавување на испити за студентите од втор циклус на студии по сите студиски програми започнува од 23.5.2022 до 31.5.2022 година.

Заверката на летниот семестар започнува од 30. 5. 2022 до 15. 6 2022 година.

Ве молиме да се придржувате кон наведените термини

Служба за студентски прашања