Известување за годишна конференција за III циклус студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани,

Ве известуваме дека на 9.5.2022 година и 10.5.2022 година, во училница 2 на Стоматолошкиот факултет – Скопје, ќе се одржи годишна конференција за студентите од втори, четврти и шести семестар од трет циклус студии на Стоматолошкиот факултет – Скопје согласно дадениот распоред.

Име и презиме на студентотДата на одржувањеМенторНаслов на трудот кој се презентираВреме на презентација
Д-р Оливера Србиновска9.5.2022Проф.д-р Наташа Тошеска СпасоваМикроскопска анализа и компарација на различни видови на брекети, атхезивни системи и дебондирачки инструменти и нивниот ефект врз оштетувањето на емајловата површина после ортодонтска фиксна терапија9:00 h
Д-р Фјола Ајети9.5.2022Проф.д-р Наташа Тошеска СпасоваПроценка на влијанието на мандибуларните трети молари на појавата на инцизална мандибуларна збиеност9:15 h
Д-р Филип Конески9.5.2022Проф.д-р Даница Поповиќ МоневскаВлијание на статините врз појавата и развојот на медикаментозна остеонекроза на вилиците (MRONJ)9:30 h
Д-р Маја Наумова Тренческа9.5.2022Проф.д-р Цветанка Бајрактарова МишевскаПроцена на алкалната фосфатаза во гингивалниот флуид како индикатор за одредување на скелетната матурација9:45 h
Д-р Ариф Арифи9.5.2022Проф.д-р Цветанка Бајрактарова МишевскаЕвалуација на силата на деградација на различни типови на ортодонтски интраорални ластичиња: ин витро студија10:00 h
Д-р Венера кочинај9.5.2022Проф.д-р Цветанка Бајрактарова МишевскаПроцена на поврзаноста на денталните аномалии со скелетните малоклузии и типот на раст кај Косовски испитаници10:15 h
Д-р Манушаќе Ајвази Јашари9.5.2022Проф.д-р Соња АпостолскаКомпаративна клиничка евалуација на естетиката и биокомпатибилноста на композитните реставрации со директна и индиректна техника11:00 h
Д-р Нора Фазлиу9.5.2022Проф.д-р Наташа Тошеска СпасоваПроценка на релацијата на Spee-овата крива со дентоскелеталната морфологија кај сагитални неправилности11:15 h
Д-р Петар Јанкуловски9.5.2022Проф.д-р Јадранка БундевскаУлога и примена на T-scan III системот во евалуација на оклузални контакти кај мобилни стоматолошки помагала11:30 h
Д-р Александар Стаматоски9.5.2022Проф.д-р Даница Поповиќ МоневскаЕнзимски антиоксидативен капацитет и оксидативен стрес редокс маркери на плунката: представување на првични податоци и верификација на методи за понатамошно истражување11:45 h
Д-р Ирена Стојанова9.5.2022Проф.д-р Оливер ДимитровскиПоврзаноста помеѓу присуството на одонтогена радикуларна циста и имунолошки одговор на организмот (приказ на случај)12:00 h
Д-р Јована Митиќ9.5.2022Проф.д-р Силвана ГеоргиеваКомпаративна анализа на микробиолошка акулулација на различни типови материјали за сутурирање во пародонталната хирургија и имплантологија12:15 h
Д-р Валдет Исеини10.5.2022Проф.д-р Лидија ПоповскаРадиографска анализа на три вида поставени колчиња9:00 h
Д-р Буњамин Џафери10.5.2022Проф.д-р Марија Пеева ПетрескаУпотреба на минерализиран дентиски матрикс (AMDM) при презервација на алвеола и алвеоларен гребен9:15 h
Д-р Нада Ристеска10.5.2022Проф.д-р Ќиро ИвановскиДијагностички и прогностички маркери на пародонталната болест9:30 h
Д-р Рајмонда Халили10.5.2022Проф.д-р Јадранка БундевскаАнализа на оклузија кај пациенти со парцијална беззабост Kennedy III класа пред и по протетички третман9:45 h
Д-р Себахате Хамити Алидема10.5.2022Проф.д-р Јадранка БундевскаЕвалуација на мерења во мандибулата – висина и ширина со помош на CBCT кај носители на тотални протези10:00 h