Техничка поддршка

Овој email е само за ПРОБЛЕМИ од ТЕХНИЧКА ПРИРОДА на електронскиот систем на Стоматолошки факултет.

За сите прашања поврзани со НАСТАВА, ПРЕДМЕТИ и СТУДИРАЊЕ е задолжена СТУДЕНТСКА СЛУЖБА на Стоматолошки факултет.


ИСПРАЌАЈТЕ на овој email ако прашањето не е од техничка природа.
На пример: не можам да влезам во профилот... ми се појавува грешка.. и сл.

Прати Email на Техничка поддршка: stomf(at)vestel.com.mk
Наместо (at) ставете @