Звање и број на наставен кадар
Р.бр. Звање Број
1 Редовен професор 147
2 Вонреден професор 63
3 Доцент 40
4 Асистент 192
5 Помлад асистент 63
6 Научен Советник 6
7 Виш научен соработник 2
8 Научен соработник 29
9 Насловен доцент 6
10 Друго 61