Александар Илиев
Име Александар   Name
Презиме Илиев   Surname
Адреса на раб.   Address (work)
Титула   Title
Звање Асистент   Status Assistants
Институција   Institution
Катедра Катедра за максилофацијална хирургија   Catedra Department of maxillofacial surgery
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ

1 Анестезија и седација  Сем 7 РЕД ДМ нова
2 Mаксилофацијална хирургија 1  Сем 9 РЕД ДМ нова
3 Mаксилофацијална хирургија 2  Сем 10 РЕД ДМ нова
4 Анестезија со реанимација  Сем 7 РЕД ДМ стара
5 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 9 РЕД ДМ стара
6 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 10 РЕД ДМ стара
7 Ургентни состојби во стоматологијата  Сем 10 РЕД ДМ стара
8 Ургентни состојби  Сем 3 РЕД ЗТ стара
9 Вилично лицева реконструктивна протетика  Сем 5 РЕД ЗТ стара
10 Ургентни состојби со анестезија и реанимација  Сем 5 РЕД СС
11 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС
12 Анатомија со дентална морфологија  Сем 1 РЕД СС ОХ
13 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС ОХ
14 Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции  Сем 10 ИЗБ ДМ нова
15 Ургентни состојби во стоматологијата (изборен)  Сем 10 ИЗБ ДМ нова
16 Нега на болен (изборен)  Сем 0 ИЗБ СС
17 Медицинска информатика (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
18 Ургентни состојби (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
19 Медицинска информатика (изборен)  Сем 1 ИЗБ СС ОХ

CV