Адреја Јовановски
Име Адреја   Name
Презиме Јовановски   Surname
Адреса на раб.   Address (work)
Титула   Title
Звање Асистент   Status Assistants
Институција   Institution
Катедра Катедра за стоматолошка протетика   Catedra Department of prosthodontics
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ

1 Фиксна протетика претклиника  Сем 6 РЕД ДМ стара
2 Технологија на заботехнички материјали 1  Сем 1 РЕД ЗТ нова
3 технологија на заботехнички материјали 2  Сем 2 РЕД ЗТ нова
4 Технологија на фиксни протези (мостови)  Сем 3 РЕД ЗТ нова
5 Дипломска работа  Сем 6 РЕД ЗТ нова
6 Стаж  Сем 6 РЕД ЗТ нова
7 Технологија на заботехнички материјали 1  Сем 2 РЕД ЗТ 2015
8 Технологија на фиксни протези (коронки)  Сем 2 РЕД ЗТ 2015
9 Технологија на заботехнички материјали 2  Сем 3 РЕД ЗТ 2015
10 Технологија на фиксни протези (мостови)  Сем 3 РЕД ЗТ 2015
11 Стоматолошка керамика 1  Сем 5 РЕД ЗТ 2015
12 Професионална практика  Сем 6 РЕД ЗТ 2015
13 Стоматолошка керамика 2  Сем 6 РЕД ЗТ 2015
14 Дентална имплантологија (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
15 Вилично лицева реконструктивна протетика (изборен)  Сем 5 ИЗБ ЗТ 2015
16 Протетичка естетика (изборен)  Сем 5 ИЗБ ЗТ 2015

CV