1 1 1
Име 1   Name 1
Презиме 1   Surname 1
Адреса на раб. 1   Address (work) 1
Титула 1   Title 1
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција   Institution
Катедра Катедра за анатомија   Catedra Department of anatomy
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Mаксилофацијална хирургија 1  Сем 9 РЕД ДМ нова
2 Mаксилофацијална хирургија 2  Сем 10 РЕД ДМ нова
3 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 9 РЕД ДМ стара
4 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 10 РЕД ДМ стара
5 Вилично лицева реконструктивна протетика  Сем 5 РЕД ЗТ стара
6 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС
7 Анатомија со дентална морфологија  Сем 1 РЕД СС ОХ
8 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС ОХ
9 Нега на болен (изборен)  Сем 0 ИЗБ СС
10 Медицинска информатика (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
11 Ургентни состојби (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
12 Медицинска информатика (изборен)  Сем 1 ИЗБ СС ОХ
13 Ургентни состојби во стоматологијата (изборен)  Сем 5 ИЗБ СС ОХ
14 Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции (изборен)  Сем 6 ИЗБ СС ОХ


CV