проф. д-р Алберто Бенедети
Име Алберто   Name
Презиме Бенедети   Surname
Адреса на раб.   Address (work)
Титула проф. д-р   Title
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција Институт за анатомија   Institution Institute of Anatomy
Катедра Катедра за максилофацијална хирургија   Catedra Department of maxillofacial surgery
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Mаксилофацијална хирургија 1  Сем 9 РЕД ДМ нова
2 Mаксилофацијална хирургија 2  Сем 10 РЕД ДМ нова
3 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 9 РЕД ДМ стара
4 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 10 РЕД ДМ стара
5 Ургентни состојби со анестезија и реанимација  Сем 5 РЕД СС
6 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС
7 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС ОХ

1 Ургентни состојби со анестезија и реанимација  Сем 5 РЕД СС

CV