1 1 1
Име 1   Name 1
Презиме 1   Surname 1
Адреса на раб. 1   Address (work) 1
Титула 1   Title 1
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција   Institution
Катедра Катедра за анатомија   Catedra Department of anatomy
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Клиничка фиксна протетика 1  Сем 9 РЕД ДМ нова
2 Клиничка фиксна протетика 2  Сем 10 РЕД ДМ нова
3 Технологија на заботехнички материјали  Сем 3 РЕД ДМ стара
4 Фиксна протетика претклиника  Сем 5 РЕД ДМ стара
5 Фиксна протетика претклиника  Сем 6 РЕД ДМ стара
6 Клиничка фиксна протетика  Сем 9 РЕД ДМ стара
7 Клиничка фиксна протетика  Сем 10 РЕД ДМ стара
8 Технологија на фиксни протези (коронки)  Сем 2 РЕД ЗТ нова
9 Дипломска работа  Сем 6 РЕД ЗТ нова
10 Стаж  Сем 6 РЕД ЗТ нова
11 Технологија на заботехнички материјали  Сем 1 РЕД ЗТ стара
12 Заботехнички апарати и инструменти  Сем 2 РЕД ЗТ стара
13 Технологија на заботехнички материјали  Сем 2 РЕД ЗТ стара
14 Технологија на фиксни протези (коронки)  Сем 2 РЕД ЗТ стара
15 Технологија на фиксни протези (мостови)  Сем 3 РЕД ЗТ стара
16 Скелетирана парцијална протеза  Сем 6 РЕД ЗТ стара
17 Технологија на фиксни протези (коронки)  Сем 2 РЕД ЗТ 2015
18 Стоматолошка керамика 1  Сем 5 РЕД ЗТ 2015
19 Дипломска работа  Сем 6 РЕД ЗТ 2015
20 Професионална практика  Сем 6 РЕД ЗТ 2015
21 Стоматолошка керамика 2  Сем 6 РЕД ЗТ 2015
22 Геронтостоматологија (изборен)  Сем 5 ИЗБ ЗТ 2015
23 Геронтостоматологија (изборен)  Сем 6 ИЗБ СС ОХ


CV