Александар Грчев
Име Александар   Name Aleksandar
Презиме Грчев   Surname Grcev
Адреса на раб. Водњанска 17 1000 Скопје   Address (work) Vоdnjanska 17 1000 Skopje
Титула   Title
Звање Редовен професор   Status Professor
Институција   Institution
Катедра Катедра за максилофацијална хирургија   Catedra Department of maxillofacial surgery
   
Предмети во релација
Како ПРОФЕСОР Како АСИСТЕНТ
1 Mаксилофацијална хирургија 1  Сем 9 РЕД ДМ нова
2 Mаксилофацијална хирургија 2  Сем 10 РЕД ДМ нова
3 Информатика  Сем 1 РЕД ДМ стара
4 Орална и максилофацијална хирургија 1  Сем 7 РЕД ДМ стара
5 Орална и максилофацијална хирургија 2  Сем 8 РЕД ДМ стара
6 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 9 РЕД ДМ стара
7 Орална и максилофацијална хирургија  Сем 10 РЕД ДМ стара
8 Вилично лицева реконструктивна протетика  Сем 5 РЕД ЗТ стара
9 Медицинска информатика  Сем 5 РЕД ЗТ стара
10 Медицинска информатика  Сем 1 РЕД СС
11 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС
12 Максилофацијална хирургија  Сем 6 РЕД СС ОХ
13 Информатика (изборен)  Сем 6 ИЗБ ДМ нова
14 Медицинска информатика (изборен)  Сем 1 ИЗБ ЗТ нова
15 Нега на болен (изборен)  Сем 0 ИЗБ СС
16 Медицинска информатика (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
17 Ургентни состојби (изборен)  Сем 4 ИЗБ ЗТ 2015
18 Медицинска информатика (изборен)  Сем 1 ИЗБ СС ОХ
19 Ургентни состојби во стоматологијата (изборен)  Сем 5 ИЗБ СС ОХ
20 Пациенти со ризик за стоматолошки интервенции (изборен)  Сем 6 ИЗБ СС ОХ
21 Применети информатички знаења во стоматологијата  Сем 2 ИЗБ ДентМед

1 Информатика  Сем 1 РЕД ДМ стара
2 Медицинска информатика  Сем 5 РЕД ЗТ стара
3 Медицинска информатика  Сем 1 РЕД СС
4 Информатика (изборен)  Сем 6 ИЗБ ДМ нова
5 Медицинска информатика (изборен)  Сем 1 ИЗБ ЗТ нова
6 Применети информатички знаења во стоматологијата  Сем 2 ИЗБ ДентМед

CV