Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Презиме и име    Звање    Институција    Катедри   
1 Јовановска-Мишевска Саша Асистент Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
2 Алулоска Наташа Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
3 Апостолова Гордана Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
4 Кафтанџиева Ана Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
5 Панчевски Горан Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
6 Сељмани Реџеп Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
7 Гавриловски Андреја Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
8 Арбутина Сузана Асистент Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
9 Илиевски Боро Асистент Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
10 Филипче Ана Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
11 Даштевски Благоја Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
12 Јанева Надица Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
13 Дерибан Ѓорги Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
14 Ѓорѓиевска Јасмина Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
15 Толеска Наташа Асистент Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
16 Докоска Марија Асистент ... Катедра за оториноларингол ...
17 Бојаџиева Соња Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
18 Бојаџиев Владимир Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
19 Спасовски Дејан Асистент Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
20 Пеев Игор Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...