Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Презиме и име    Звање    Институција    Катедри   
1 Давчева Наташа Асистент Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
2 Панчевски Горан Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
3 Кафтанџиева Ана Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
4 Арсова Хаџиангелковска Славица Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
5 Јовановска-Мишевска Саша Асистент Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
6 Апостолова Гордана Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
7 Ангелкова Наталија Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
8 Даштевски Благоја Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
9 Арбутина Сузана Асистент Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
10 Јанева Надица Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
11 Дерибан Ѓорги Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
12 Мицевска Весна Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
13 Сезаир Низаметин Асистент Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
14 Шумковски Александар Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
15 Пејкова Софија Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
16 Хаџихамза Кадри Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
17 Спасовски Дејан Асистент Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
18 Софијанова Аспазија Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
19 Саиди Скендер Асистент Клиника за урологија ... Катедра за хирургија ...
20 Бојаџиев Владимир Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...