Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Презиме и име    Звање    Институција    Катедри   
1 Маџар Марија Редовен ... Друго ...
2 Саркањац Бранислав Редовен ... Друго ...
3 Јордановски Благоја Редовен ... Друго ...
4 Ристески Ѓорѓи Научен с ... Друго ...
5 Стикова Елизабета Редовен ... Друго ...
6 Танушевски Атанас Редовен ... Друго ...
7 Крстевски Бранко Редовен ... Друго ...
8 Ѓоргоски Ицко Редовен ... Друго ...
9 Матвеева Ники Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
10 Тосовска-Лазарова Добрила Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
11 Јурковиќ Драгица Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
12 Стратеска-Зафироска Анѓа Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
13 1 1 Редовен ... Катедра за анатомија ...
14 Чадиковска Елизабета Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
15 Додевски Аце Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
16 Живадиновиќ-Богдановска Јулија Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
17 Бојаџиева Стојаноска Билјана Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
18 1 1 Редовен ... Катедра за анатомија ...
19 Папазова Марија Редовен Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
20 Трпковска Билјана Асистент Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...