Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Презиме и име    Звање    Институција    Катедри   
1 Апостолова Гордана Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
2 Ѓоргоски Ицко Редовен ... Друго ...
3 Панчевски Горан Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
4 Даштевски Благоја Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
5 Јанева Надица Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
6 Николиѓ Димитрова Ерита Вонреден ... Катедра за физикална медиц ...
7 Бајрактарова Мишевска Цветанка Доцент ... Катедра за ортодонција ...
8 Мијоска Анета Научен с ... Катедра за стоматолошка пр ...
9 Бојаџиев Владимир Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
10 Јовановски Сашо Научен с ... Катедра за стоматолошка пр ...
11 Двојаковска Сузана Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
12 Дамјановска Крстиќ Доц. д-р Љубинка Доцент ... Катедра за интерна медицин ...
13 Амбаркова Весна Асистент ... Катедра за детска и превен ...
14 Велеска Даниела Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
15 Маџар Марија Редовен ... Друго ...
16 Поповиќ Моневска Даница Редовен ... Катедра за максилофацијалн ...
17 Димков Александар Асистент ... Катедра за детска и превен ...
18 Ставрева Наташа Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
19 Гривчева Старделова Калина Доцент ... Катедра за интерна медицин ...
20 Јовановски Николче Асистент ... Катедра за болести на заби ...