Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Презиме и име    Звање    Институција    Катедри   
1 Апостолова Гордана Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
2 Маџар Марија Редовен ... Друго ...
3 Панчевски Горан Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
4 Даштевски Благоја Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
5 Јанева Надица Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
6 Гривчева Старделова Калина Доцент ... Катедра за интерна медицин ...
7 Мијоска Анета Научен с ... Катедра за стоматолошка пр ...
8 Бајрактарова Мишевска Цветанка Доцент ... Катедра за ортодонција ...
9 Пакетциева Камка Научен с ... Катедра за психијатрија ...
10 Докоска Марија Асистент ... Катедра за оториноларингол ...
11 Бојаџиев Владимир Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
12 Кондова Топузовска Ирена Редовен ... Катедра за инфектологија ...
13 Јовановски Сашо Научен с ... Катедра за стоматолошка пр ...
14 Двојаковска Сузана Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
15 Несторова Михаела Друго ... Катедра за физиологија ...
16 Амбаркова Весна Асистент ... Катедра за детска и превен ...
17 Велеска Даниела Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
18 Саркањац Бранислав Редовен ... Друго ...
19 Поповиќ Моневска Даница Редовен ... Катедра за максилофацијалн ...
20 Јовановски Николче Асистент ... Катедра за болести на заби ...