Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Шабан Мемети Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
2 Чедомир Димитровски Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
3 Цветанка Божиновска Редовен Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
4 Цветанка Бајрактарова Мишевска Доцент ... Катедра за ортодонција ...
5 Христо Пејков Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
6 Христина Манџуковска Бицевска Помлад а Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
7 Христина Брешковска Асистент Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
8 Христијан Костов Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
9 Христиан Дума Помлад а Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
10 Фросина Арнаудова Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
11 Фимка Тозија Вонреден Институт за јавно здравје ... Катедра за социјална медиц ...
12 Филип Дума Научен С Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
13 Фана Личоска-Јосифовиќ Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
14 Урим Исахи Помлад а Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
15 Ќиро Ивановски Редовен ... Катедра за болести на уста ...
16 Трајан Балканов Научен с Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
17 Тони Трипуноски Асистент Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
18 Томе Стефановски Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
19 Татјана Миленковиќ Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
20 Татјана Грданоска Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...