Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Презиме и име    Звање    Институција    Катедри   
1 1 1 Доцент Институт за анатомија ... Катедра за биологија ...
2 1 1 Редовен ... Катедра за анатомија ...
3 1 1 Редовен ... Катедра за анатомија ...
4 Аврамовски Владимир Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
5 Агаи Љуљзим Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
6 Алабаковска Соња Редовен Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
7 Алексовски Горан Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за интерна медицин ...
8 Алији Вјолца Друго Друго ... Катедра за радиологија ...
9 Алулоска Наташа Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
10 Алулоски Игор Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
11 Амбаркова Весна Асистент ... Катедра за детска и превен ...
12 Ана Данева Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
13 Ангелкова Наталија Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
14 Ангеловска Анета Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
15 Андова Валентина Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
16 Андреевска Татјана Редовен Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
17 Андреевски Владимир Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
18 Антевска Васка Редовен Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
19 Антевска - Грујоска Светлана Редовен Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
20 Антова Велевска Магдалена Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...