Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Гордана Петрушевска Редовен Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
2 Горица Брешковска Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
3 Гоце Спасовски Вонреден Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
4 Грацилија Кироска Редовен Институт за медицинска хис ... Катедра за хистологија и е ...
5 Данева Ана Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
6 Даниела Чапароска Редовен Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
7 Даниела Велеска Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
8 Даниела Миладинова Редовен Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
9 Даниела Поп Ѓорчева Редовен Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
10 Даница Лабудовиќ Вонреден Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
11 Даница Поповиќ Моневска Редовен ... Катедра за максилофацијалн ...
12 Данче Гудева Никовска Асистент Друго ... Катедра за социјална медиц ...
13 Дафина Кузмановска Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
14 Дејан Ставриќ Асистент Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
15 Дејан Тодевски Асистент Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
16 Дејан Спасовски Асистент Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
17 Дејан Докиќ Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
18 Деска Димитриевска Научен с Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
19 Димитар Каркински Асистент Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
20 Димитар Трајков Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...