Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Георги Дериван Доцент ... Катедра за интерна медицин ...
2 Горан Кондов Редовен Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
3 Горан Павловски Асистент Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
4 Горан Петровски Научен с Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
5 Горан Алексовски Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за интерна медицин ...
6 Горан Кочоски Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
7 Горан Димитров Асистент Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
8 Горан Панчевски Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
9 Гордана Босилкова Асистент Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
10 Гордана Кипроска Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
11 Гордана Апостолова Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
12 Гордана Китева Тренчевска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
13 Гордана Златева Велкоска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
14 Гордана Пемовска Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
15 Гордана Ковачевска Вонреден ... Катедра за стоматолошка пр ...
16 Гордана Ристовска Вонреден ... Катедра за хигиена ...
17 Гордана Мирчевска Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
18 Гордана Јанкоска Доцент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
19 Гордана Китева-Тренчевска Доцент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
20 Гордана Ристовска Доцент Институт за јавно здравје ... Катедра за хигиена ...