Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Владимир Бојковски Друго Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
2 Владимир Мирчевски Редовен Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
3 Владимир Филиповски Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
4 Владимир Поповски Редовен ... Катедра за максилофацијалн ...
5 Владимир Пушевски Помлад а Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
6 Владимир Бојаџиев Асистент ... Катедра за орална хирургиј ...
7 Владимир Аврамовски Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
8 Владимир Трајковски Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
9 Владимир Андреевски Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
10 Владимир Котевски Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
11 Владимир Серафимоски Редовен Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
12 Владо Јаневски Вонреден Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
13 Влатко Цветановски Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
14 Габриела Новотни Помлад а Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
15 Габриела Бушиноска Иванова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
16 Габриела Костова Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
17 Габриела Ќурчиева Чучкова Доцент ... Катедра за ортодонција ...
18 Гаврил Тодоровски Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
19 Галина Северова- Андреевска Асистент Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
20 Георги Дериван Доцент ... Катедра за интерна медицин ...