Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Весна Ливринова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
2 Весна Коруноска Стевковска Вонреден ... Катедра за стоматолошка пр ...
3 Весна Јуруковска Шотаровска Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
4 Весна Манчевска Друго Природно - Математички фак ... Катедра за биофизика ...
5 Весна Ристевска Насловен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
6 Весна Антовска Редовен Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
7 Весна Филиповска Асистент ... Катедра за болести на заби ...
8 Весна Амбаркова Асистент ... Катедра за детска и превен ...
9 Весна Радуловиќ Божиновска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
10 Виктор Камилоски Доцент ... Катедра за хирургија ...
11 Виктор Исјановски Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
12 Виктор Тренчев Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
13 Викторија Вујовиќ Вонреден Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
14 Викторија Јовановска Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
15 Викторија Чаловска Иванова Вонреден Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
16 Вилма Виденова Асистент Психијатриска болница - Ск ... Катедра за психијатрија ...
17 Виолета Василевска Никодиновска Доцент ... Катедра за радиологија ...
18 Вјолца Алији Друго Друго ... Катедра за радиологија ...
19 Владимир Мирчевски Редовен Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
20 Владимир Лазаревик Асистент Институт за социјална меди ... Катедра за социјална медиц ...