Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Валентина Андова Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
2 Вања Филиповски Друго Друго ... Катедра за патологија ...
3 Василка Ренџова Доцент ... Катедра за болести на заби ...
4 Василчо Спиров Редовен Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
5 Васка Антевска Редовен Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
6 Велибор Тасиќ Вонреден Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
7 Венјамин Мајсторов Доцент Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
8 Венко Филипче Асистент Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
9 Вера Радојкова Николовска Асистент ... Катедра за болести на уста ...
10 Верица Попоска Вонреден Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
11 Весела Малеска Ивановска Редовен Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
12 Весна Димовска Јорданова Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
13 Весна Мицевска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
14 Весна Котевска Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
15 Весна Пејоска Геразова Редовен Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
16 Весна Јаневска Редовен Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
17 Весна Велик Стефановска Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
18 Весна Герасимовска Научен с Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
19 Весна Гривчева Пановска Редовен Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
20 Весна Гершан Доцент Природно - Математички фак ... Катедра за биофизика ...