Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Благоја Боцевски Друго ... Катедра за радиологија ...
2 Благоја Јордановски Редовен ... Друго ...
3 Блашко Касапинов Асистент Институт за јавно здравје ... Катедра за социјална медиц ...
4 Бојана Груневска Помлад а Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
5 Боривоје Павловски Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
6 Борис Величковски Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за орална хирургиј ...
7 Борјанка Танева Научен с Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
8 Боро Илиевски Асистент Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
9 Боро Џонов Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
10 Борче Георгиевски Редовен Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
11 Боце Митревски Асистент Природно - Математички фак ... Катедра за биофизика ...
12 Бранислав Геровски Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
13 Бранислав Саркањац Редовен ... Друго ...
14 Бранислав Стефановски Вонреден Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
15 Бранкица Крстевска Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
16 Бранко Крстевски Редовен ... Друго ...
17 Бујар Османи Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
18 Валентина Самарџиска Научен с ... Катедра за психијатрија ...
19 Валентина Симоновска Асистент Институт за социјална меди ... Катедра за социјална медиц ...
20 Валентина Цвејоска Чолаковска Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...