Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Христијан Костов Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
2 Христина Брешковска Асистент Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
3 Христина Манџуковска Бицевска Помлад а Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
4 Христо Пејков Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
5 Цветанка Божиновска Редовен Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
6 Цветанка Бајрактарова Мишевска Доцент ... Катедра за ортодонција ...
7 Чедомир Димитровски Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
8 Шабан Мемети Друго Друго ... Катедра за хирургија ...