Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Христиан Дума Помлад а Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
2 Христијан Костов Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
3 Христина Брешковска Асистент Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
4 Христина Манџуковска Бицевска Помлад а Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
5 Христо Пејков Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
6 Цветанка Божиновска Редовен Клиника за токсикологија и ... Катедра за интерна медицин ...
7 Цветанка Бајрактарова Мишевска Доцент ... Катедра за ортодонција ...
8 Чедомир Димитровски Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
9 Шабан Мемети Друго Друго ... Катедра за хирургија ...