Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Бети Зафирова-Ивановска Вонреден Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
2 Билјана Герасимовска Китановска Насловен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
3 Билјана Ѓорѓиевска Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
4 Билјана Таушанова Редовен Институт за епидемиологија ... Катедра за епидемиологија ...
5 Билјана Џипунова Доцент Друго ... Катедра за ортодонција ...
6 Билјана Богдановска Асистент ... Катедра за ортодонција ...
7 Билјана Капушевска Вонреден ... Катедра за стоматолошка пр ...
8 Билјана Бојаџиева Стојаноска Научен с Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
9 Билјана Трпковска Асистент Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
10 Билјана Тодоровска Шапова Асистент Градска општа болница - Св ... Катедра за хирургија ...
11 Билјана Богоева Редовен Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
12 Билјана Пргова Асистент Центар за воено здравствен ... Катедра за радиологија ...
13 Билјана Чонеска Јованова Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
14 Биљана Јанеска Редовен Институт за судска медицин ... Катедра за судска медицина ...
15 Биљана Зафирова Доцент Институт за анатомија ... Катедра за анатомија ...
16 Биљана Сидовска Ивановска Редовен Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
17 Биљана Спиркоска Вангеловска Друго ... Катедра за физиологија ...
18 Бисерка Ќаева Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
19 Благица Дукова Помлад а Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
20 Благоја Даштевски Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...