Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Сунчица Богоева Тасевска Асистент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
2 Тања Смилевска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
3 Тања Маказлиева Помлад а Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
4 Тања Николова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
5 Татјана Чепреганова Чанговска Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
6 Татјана Петковска Бошкова Друго Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
7 Татјана Грданоска Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
8 Татјана Сотирова Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
9 Татјана Миленковиќ Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
10 Татјана Смилевска Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
11 Татјана Андреевска Редовен Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
12 Томе Стефановски Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
13 Тони Трипуноски Асистент Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
14 Трајан Балканов Научен с Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
15 Ќиро Ивановски Редовен ... Катедра за болести на уста ...
16 Урим Исахи Помлад а Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
17 Фана Личоска-Јосифовиќ Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
18 Филип Дума Научен С Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
19 Фимка Тозија Вонреден Институт за јавно здравје ... Катедра за социјална медиц ...
20 Фросина Арнаудова Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...