Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Тања Маказлиева Помлад а Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
2 Тања Смилевска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
3 Тања Николова Помлад а Клиника за гинекологија и ... Катедра за гинекологија ...
4 Татјана Чепреганова Чанговска Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
5 Татјана Петковска Бошкова Друго Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
6 Татјана Смилевска Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
7 Татјана Грданоска Асистент Институт за микробиологија ... Катедра за микробиологија ...
8 Татјана Миленковиќ Редовен Клиника за ендокринологија ... Катедра за интерна медицин ...
9 Татјана Сотирова Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
10 Татјана Андреевска Редовен Клиника за торакална и вас ... Катедра за хирургија ...
11 Томе Стефановски Редовен Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
12 Тони Трипуноски Асистент Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
13 Трајан Балканов Научен с Институт за претклиничка и ... Катедра за фармакологија и ...
14 Ќиро Ивановски Редовен ... Катедра за болести на уста ...
15 Урим Исахи Помлад а Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
16 Фана Личоска-Јосифовиќ Асистент Клиника за гастроентерохеп ... Катедра за интерна медицин ...
17 Филип Дума Научен С Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
18 Фимка Тозија Вонреден Институт за јавно здравје ... Катедра за социјална медиц ...
19 Фросина Арнаудова Асистент Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
20 Христиан Дума Помлад а Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...