Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Соња Апостолска Вонреден ... Катедра за болести на заби ...
2 Соња Петкова Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
3 Соња Бојаџиева Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
4 Соња Генадиева Ставриќ Редовен Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
5 Соња Кузмановска Научен с Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
6 Сотир Ставридис Асистент Клиника за урологија ... Катедра за хирургија ...
7 Софија Пејкова Асистент Клиника за пластична и рек ... Катедра за хирургија ...
8 Софијанка Гламочанин Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
9 Спасе Јовковски Редовен Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
10 Стевица Ристоска Асистент ... Катедра за болести на уста ...
11 Стевка Богдановска Редовен Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
12 Стефанка Грујовска Редовен Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
13 Стојан Бајрактаров Помлад а Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
14 Стојан Ѓошев Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
15 Стојка Нацева Фуштиќ Вонреден Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
16 Сузана Арбутина Асистент Клиника за пулмологија и а ... Катедра за интерна медицин ...
17 Сузана Двојаковска Асистент ... Катедра за максилофацијалн ...
18 Сузана Николовска Вонреден Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
19 Сунчица Богоева Тасевска Асистент Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
20 Сунчица Петровска Редовен Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...