Професори
Сите заедно - вкупно: 645
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Славица Арсова Хаџиангелковска Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
2 Славица Костадинова - Куновска Доцент Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
3 Славчо Стојменски Вонреден Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
4 Слободан Ристовски Редовен ... Катедра за хирургија ...
5 Слободан Дамјановски Вонреден Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
6 Слободан Николиќ Вонреден Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
7 Смиља Туџарова Ѓоргова Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
8 Снежана Миленкова Друго Друго ... Катедра за хистологија и е ...
9 Снежана Марковиќ Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
10 Снежана Мишевска-Перчинкова Редовен Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
11 Снежана Лазарова Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
12 Снежана Радуловиќ Беќаровска Друго Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
13 Снежана Јанчевска Виш науч Клиника за гинекологија и ... Катедра за педијатрија ...
14 Снежана Бошњаковска Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
15 Снежана Стојковска Редовен Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
16 Снежана Дугановска Вонреден Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
17 Снежана Ефремова Аарон Редовен Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
18 Снежана Пешевска Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за болести на уста ...
19 Соња Алабаковска Редовен Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
20 Соња Миндова Асистент ... Катедра за болести на уста ...