Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Славица Арсова Хаџиангелковска Асистент Клиника за психијатрија ... Катедра за психијатрија ...
2 Славица Шубевска Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
3 Славица Костадинова - Куновска Доцент Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
4 Славчо Стојменски Вонреден Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
5 Слободан Дамјановски Вонреден Клиника за неврохирургија ... Катедра за хирургија ...
6 Слободан Ристовски Редовен ... Катедра за хирургија ...
7 Слободан Николиќ Вонреден Институт за медицинска физ ... Катедра за физиологија ...
8 Смиља Туџарова Ѓоргова Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
9 Снежана Миленкова Друго Друго ... Катедра за хистологија и е ...
10 Снежана Мишевска-Перчинкова Редовен Клиника за ревматологија ... Катедра за интерна медицин ...
11 Снежана Јанчевска Виш науч Клиника за гинекологија и ... Катедра за педијатрија ...
12 Снежана Марковиќ Друго Друго ... Катедра за интерна медицин ...
13 Снежана Стојковска Редовен Клиника за инфективни боле ... Катедра за инфектологија ...
14 Снежана Бошњаковска Редовен Клиника за очни болести ... Катедра за офталмологија ...
15 Снежана Дугановска Вонреден Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
16 Снежана Радуловиќ Беќаровска Друго Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
17 Снежана Лазарова Асистент Клиника за неврологија ... Катедра за неврологија ...
18 Снежана Ефремова Аарон Редовен Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
19 Снежана Пешевска Вонреден Институт за анатомија ... Катедра за болести на уста ...
20 Соња Алабаковска Редовен Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...