Професори
Сите заедно - вкупно: 647
По катедри
По звање
ПребарувањеВиди кои професори и асисенти,
на кои предмети предаваат ?
Техничка поддршка
10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Р.бр. Име и презиме    Звање    Институција    Катедри   
1 Сашо Еленчевски Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
2 Светлана Цековска Доцент Институт за медицинска и е ... Катедра по биохемија и кли ...
3 Светлана Гачева Цветкова Асистент ... Катедра за стоматолошка пр ...
4 Светлана Кочева Асистент Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
5 Светлана Крстевска Блажевска Помлад а Клиника за детски болести ... Катедра за педијатрија ...
6 Светлана Станковиќ Научен С Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
7 Светлана Павлеска-Кузманоска Асистент Клиника за нефрологија ... Катедра за интерна медицин ...
8 Светлана Антевска - Грујоска Редовен Институт за радилогија ... Катедра за радиологија ...
9 Светлана Кочмановска Друго Друго ... Катедра за патологија ...
10 Светлана Крстевска Балканов Асистент Клиника за хематологија ... Катедра за интерна медицин ...
11 Светозар Антовиќ Асистент Клиника за дигестивна хиру ... Катедра за хирургија ...
12 Селим Комина Помлад а Институт за патолошка анат ... Катедра за патологија ...
13 Силвана Јованова Научен С Институт за срцеви заболув ... Катедра за интерна медицин ...
14 Силвана Георгиева Вонреден ... Катедра за болести на уста ...
15 Силвија Дума Помлад а Клиника за кожни и венерич ... Катедра за дерматовенероло ...
16 Симеонов Симеонов Друго Друго ... Катедра за хирургија ...
17 Симон Трпески Асистент Клиника за трауматологија ... Катедра за хирургија ...
18 Синиша Стојаноски Научен с Институт за патолошка физи ... Катедра за патофизиологија ...
19 Скендер Саиди Асистент Клиника за урологија ... Катедра за хирургија ...
20 Славе Наумовски Редовен Институт за анатомија ... Катедра за максилофацијалн ...